Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Skåne

Antagna av distriktsmötet den 18 mars 2017

§ 1 Föreningen

Föreningen, i dessa stadgar omnämnd partidistriktet, är en distriktsorganisation inom Miljöpartiet de gröna. Partidistriktets verksamhetsområde omfattar det egna länet. Styrelsen har sitt säte i länets residensstad om inte årsstämman beslutar om en annan säteskommun. Partidistriktets namn bestäms av årsstämman och ska innehålla partiets namn och länets namn.

Tillägg

1.1 Partidistriktets namn är Miljöpartiet de gröna i Skåne

1.2 Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 2 Ändamål

Partidistriktets ändamål är att, inom sitt verksamhetsområde:

 • främja en politisk utveckling i enlighet med partiets och partidistriktets program och kongressens och distriktsstämmans beslut

 • erbjuda varje medlem möjligheter till inflytande över partiet och dess politik samt till ett hållbart och positivt engagemang

§ 3 Uppgift

Partidistriktets uppgift är att:

 • bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet

 • utveckla och samordna politiken inom landstinget/regionen

 • nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet

 • samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i politiska frågor, särskilt sådana som berör flera kommuner i länet eller länet som helhet

 • samordna och stödja distriktets lokalavdelningar i organisationsfrågor, särskilt gällande valrörelser, medlemsintroduktion, utbildning samt organisations- och verksamhetsutveckling

 • uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från landstinget/regionen

Partidistrikt som endast omfattar en kommun fullgör också en lokalavdelnings uppgifter.

§ 4 Medlemskap

Medlem i partidistriktet är den som är medlem i Miljöpartiet de gröna och som tillhör en lokalavdelning inom distriktets verksamhetsområde.

§ 5 Distriktsstämma

Distriktsstämman är partidistriktets högsta beslutande organ.

Ombud Distriktsstämman utgörs av valda ombud från de till partidistriktet hörande lokalavdelningarna samt ersättare för dessa. Varje lokalavdelning tilldelas två ombud. Därefter fördelas lika många ombud till, minus ett, mellan avdelningarna, i proportion till deras medlemsantal vid närmast föregående årsskifte.

Distriktsstämman får genom tillägg till dessa stadgar besluta om en annan fördelningsmetod än den nyss beskrivna. Fördelningen ska i så fall göras på ett sätt som beaktar lokalavdelningarnas medlemsantal och som gör att varje lokalavdelning tilldelas minst ett ombud och ingen enskild lokalavdelning tilldelas fler än hälften av ombuden.

Tillägg

5.1 Istället för den metod som anges i normalstadgarna ska ombuden till distriktsstämman fördelas på följande vis. En avdelning tilldelas ett ombud för det första påbörjade tiotalet medlemmar, ytterligare ett ombud tilldelas vid nästa påbörjade tjugotal, ytterligare ett ombud tilldelas vid nästa påbörjade trettiotal medlemmar osv upp till 100 medlemmar. Därefter får man ytterligare ett ombud per påbörjat 50-tal medlemmar. (1-10=1, 11-30=2, 31-60=3, 61-100=4, 101-150=5, 151-200=6 201-250=7, 251-300=8, 301-350=9, 351-400=10, 401-450=11 osv.) Om någon avdelning tilldelats fler än hälften av det totala antalet ombud minskas dess tilldelning tills antalet understiger 50 %.

5.1.1 Grön Ungdoms, Gröna studenters och Gröna seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde tilldelas ett ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar bosatta i Skåne.

5.2 Antalet ersättare som utses av en avdelning får som mest vara lika med antalet ombud plus tre.

5.3 En lokalavdelning kan välja ersättare som är medlem i en annan avdelning inom distriktet. Detta kan göras genom att antingen välja in en eller flera personer som ersättare från andra lokalavdelningar, eller genom att välja att en annan lokalavdelnings ersättare även ska vara ersättare för den egna lokalavdelningen.

Kallelse, handlingar och dagordning

Distriktsstämman sammanträder på kallelse av distriktsstyrelsen. Om en revisor, minst en tredjedel av lokalavdelningarna eller minst 10 % av medlemmarna begär det så ska distriktsstämman sammankallas. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Övriga stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast en vecka före mötet. På varje distriktsstämma ska minst följande punkter behandlas:

 • Val av mötesfunktionärer

 • Fastställande av röstlängd

 • Fastställande av stämmans behöriga utlysande

 • Fastställande av dagordning

 • Propositioner från distriktsstyrelsen

 • Motioner

 • Övriga frågor

Om distriktsstämman sammankallats för behandling av ett specifikt ärende behandlas inga propositioner eller motioner i andra ärenden, och ej heller övriga frågor.

Tillägg

5.4 Kallelse till distriktsstämman skickas senast tre veckor före mötet till samtliga medlemmar

Årsstämma

En distriktsstämma per år benämns ordinarie årsstämma. Denna ska hållas under februari, mars eller april. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast sex veckor före mötet. Övriga stämmohandlingar ska skickas till lokalavdelningarna senast två veckor före mötet. Utöver de punkter som behandlas på varje distriktsstämma ska även minst följande punkter behandlas:

 • Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

 • Revisorernas berättelse

 • Fastställande av resultat- och balansräkning

 • Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

 • Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

 • Fastställande av verksamhetsplan och budget

 • Fastställande av distriktsstyrelsens, revisionens och valberedningens storlek

 • Val av distriktsordförande

 • Val av distriktsstyrelse

 • Val av revisorer

 • Val av valberedning

Ledamot av distriktsstyrelsen som också är stämmoombud får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för sig själv eller i val av revisor.

Extra årsstämma kan hållas för behandling vid annan tidpunkt av fråga som enligt dessa stadgar ska behandlas på årsstämma. Kallelse ska skickas till lokalavdelningarna senast fyra veckor före mötet. På extra årsstämma behandlas endast de frågor som anges i kallelsen. I övrigt gäller ordinarie regler för distriktsstämma. Det får i tillägg till dessa stadgar anges att en extra årsstämma alltid ska hållas vid en viss tidpunkt på året, och att denna stämma, i stället för den ordinarie årsstämman, ska behandla en eller flera av de punkter som räknats upp ovan.

Tillägg

5.5 Kallelse till årsstämman skickas senast fyra veckor före mötet till samtliga medlemmar.

5.6 Årsstämman ska också behandla följande punkter:

Val av vice distriktsordförande, som ej bör vara av ordförandes kön

Val av två jämställdhetsambassadörer

Fastställa eventuella ersättningar till styrelse och revisorer


Nominering av ledamöter och ersättare till riksorganisationens valberedning

5.7 En extra årsstämma ska hållas varje år under andra halvåret och benämnas höststämma. Denna ska behandla de punkter som behandlas på varje distriktsstämma, inklusive propositioner och motioner, samt följande punkter som annars skulle ha behandlats av den ordinarie årsstämman: Fastställande av verksamhetsplan och budget

Mötesrättigheter
Motionsrätt till distriktsstämman har distriktets medlemmar och lokalavdelningar. Motion ska ha inkommit till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före en stämma för att behandlas på den stämman. Distriktsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner.

Samtliga medlemmar i partidistriktet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på distriktsstämman. Utsända företrädare för riksorganisationen har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Stämman beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.

§ 6 Distriktsstyrelse

Sammansättning

Årsstämman väljer en styrelse bestående av minst sju personer, varav en eller två ordförande som väljs särskilt. I tillägg till dessa stadgar får anges att även andra funktionärer inom styrelsen ska väljas särskilt eller utses av styrelsen. I övrigt utser styrelsen inom eller utanför sig de funktionärer den finner behövligt.

Distriktsstyrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden till distriktsstyrelsen och verkställa dess beslut, att avgöra brådskande ärenden samt att i övrigt fullgöra de uppgifter och fatta de beslut som styrelsen delegerar till utskottet.

Tillägg

6.1 Styrelsen består av ett udda antal ledamöter från nio till 13.

6.2 Varje riksdagsvalkrets ska vara representerad i styrelsen med minst två ledamöter

6.3 Årsstämman ska välja en distriktsordförande och en vice distriktsordförande.

6.4 Styrelsen ska vid första mötet efter årsstämman konstituera sig.

6.5 Styrelsen ska inom sig utse en kassör, men kan överlåta åt någon anställd att sköta kassörens praktiska arbetsuppgifter.

6.6  Styrelsen utser inom sig ledamöter och ersättare till riksorganisationens förtroenderåd från varje riksdagsvalkrets i Skåne län, utom för Malmö.

6.7 Styrelsen ska utse ett arbetsutskott i enlighet med vad som anges i normalstadgarna. Detta ska bestå av distriktsordföranden, vice distriktsordföranden, distriktskassören och ytterligare en eller två ledamöter.

6.8 Minst en ledamot från regionfullmäktigegruppen bör närvara vid styrelsens möten.

Uppgift

Distriktsstyrelsen är partidistriktets högsta beslutande organ mellan distriktsstämmorna. Dess uppgift är att:

 • leda och utveckla partidistriktet och dess verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av distriktsstämman fattade beslut

 • sammankalla och förbereda distriktsstämman samt tillse att dess beslut verkställs och återrapporteras

 • förvalta partidistriktets tillgångar

 • utveckla, och till distriktsstämman föreslå förändringar i, partidistriktets politiska program

 • besluta om det politiska innehållet i valrörelser och kampanjer samt fastställa partidistriktets valplan, om det inte i tillägg till dessa stadgar anges att sådana beslut ska fattas av distriktsstämman

 • hålla kontakt och samråda med samt utgöra ett stöd för fullmäktigegruppen

 • hålla kontakt med lokalavdelningarna och deras ordförande

 • samverka med riksorganisationen och partistyrelsen, inklusive att svara på remisser och i övrigt förse riksorganisationen med information om partidistriktets organisation och verksamhet

 • förbereda och samordna partidistriktets deltagande i kongressen

Tillägg

6.9 Beslut om regionpolitiskt program samt valmanifest fattas av distriktsstämman.

Mötesrättigheter

Gruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i distriktsstyrelsen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i partidistriktet har närvarorätt på distriktsstyrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till distriktsstyrelsen med yttrande- och förslagsrätt. Årsstämman får besluta att dessa representanter istället ska vara fullvärdiga ledamöter av distriktsstyrelsen.

§ 7 Särskilda organ i vissa partidistrikt

Om partidistriktet omfattar mer än en riksdagsvalkrets får distriktsstämman inrätta representantskap och styrgrupper på valkretsnivå för hantering av frågor som endast rör valkretsen, såsom fastställande av valsedlar eller val till nationella partiorgan. Även andra uppgifter får delegeras till dessa organ. Sådana organ ska inrättas om en majoritet av lokalavdelningarna i riksdagsvalkretsen begär det. I riksdagsvalkretsar som omfattas av en enda lokalavdelning fyller denna avdelnings ordinarie organ motsvarande funktion.

I samband med inrättande av organ enligt första stycket fastställer distriktsstämman arbetsordningar som sedan får ändras av de inrättade organen. Vilka uppgifter som delegerats till organen ska anges i tillägg till dessa stadgar.

Tillägg

7.1 Följande uppgifter delegeras till Miljöpartiet de gröna i Malmö:

Nominering av riksvalberedare för Malmö

Beslut om riksdags- och landstingsvalsedlar för Malmös valkrets som sedan fastställs av MP Skånes distriktsmöte.

§ 8 Räkenskaper och revision

Partidistriktets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Distriktsstyrelsen ansvarar för att senast fyra veckor före ordinarie årsstämma överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning till revisorerna för granskning.

Årsstämman väljer minst två revisorer vars uppgift är att granska partidistriktets verksamhet och räkenskaper. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt på samtliga möten med samtliga organ inom partidistriktet samt rätt att ta del av samtliga handlingar. Revisorerna ansvarar för att överlämna revisionsberättelse, inklusive till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet, till distriktsstämman senast en vecka före ordinarie årsstämma.

§ 9 Valberedning

Årsstämman väljer en valberedning bestående av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen ansvarar för att bereda årsstämmoval samt de övriga personval som distriktsstämman eller distriktsstyrelsen uppdrar åt den att bereda. Valberedningen ska, om inte särskilda skäl omöjliggör det, lämna sina förslag till distriktsstämman senast i samband med att övriga stämmohandlingar skickas ut.

Valet av valberedning bereds av distriktsstyrelsen, om inte årsstämman beslutar om en annan ordning.

Tillägg

9.1 Valberedningen ska bestå av sex personer.  Samtliga riksdagsvalkretsar ska vara representerade i valberedningen.

9.2 Valberedningen ska bereda alla val till förtroendeuppdrag som tillsätts av landstingsfullmäktige, utom sådana där endast fullmäktigeledamöter är valbara eller som är att betrakta som följduppdrag till ett annat uppdrag.

§ 10 Fullmäktigegrupp

Sammansättning

Fullmäktigegruppen består av de ledamöter i länets landstings- eller regionfullmäktige som representerar Miljöpartiet de gröna samt de eventuella övriga landstings- eller regionförtroendevalda som enligt tillägg till dessa stadgar ska ingå i gruppen. Gruppen ska ha en gruppledare eller motsvarande.


Tillägg

10.1 Regionfullmäktigegruppen består av de medlemmar som valts på partiets valsedlar till Region Skåne, Skåne läns landsting, och deras förstaersättare. Politiska sekreterare och MP Skånes ordförande är ständigt adjungerade till regionfullmäktigegruppen.


10.2 Regionfullmäktigegruppen utser inom sig gruppledare och vice gruppledare att leda gruppens arbete samt företräda regionfullmäktigegruppen i Regionfullmäktige.Uppgift

Fullmäktigegruppens uppgift är:

 • att sträva efter att förverkliga de utfästelser partiet gjort inför allmänna val

 • att företräda partidistriktet utåt i landstings-/regionpolitiska frågor

 • att, med utgångspunkt i partiets och partidistriktets program och beslut, självständigt fatta beslut i landstings-/regionpolitiska frågor, utom i frågor av stor principiell betydelse, där beslut ska fattas av distriktsstämman

 • att upprätthålla en god kontakt med partidistriktet i övrigt, regelbundet närvara på distriktsstämmor och vid behov samråda med distriktsstyrelsen

Om partiet saknar representation i landstings-/regionfullmäktige fullgörs fullmäktigegruppens uppgifter av distriktsstyrelsen.

Tillägg

10.3 Regionfullmäktigegruppen avgör tillsammans med styrelsen vilka politiska frågor som ska föreläggas distriktsmötet för beslut.


Mötesrättigheter

Distriktsordförande som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt.

Grön Ungdoms, Gröna Studenters och Gröna Seniorers eventuella regionala organisationer inom partidistriktets verksamhetsområde får utse varsin representant som är ständigt adjungerad till fullmäktigegruppen med yttranderätt.

Arbetsordning

Fullmäktigegruppens arbete, liksom övriga landstings- eller regionförtroendevaldas arbete, regleras i övrigt av en arbetsordning som fastställs av distriktsstyrelsen på förslag från fullmäktigegruppen.

Tillägg

10.4 Regionarbetsgruppen består av regionfullmäktigegruppen, ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser och revision, samt beredningar med mera inom Region Skåne, övriga intresserade 2:e och 3:e ersättare och skånska riksdagsledamöter. Minst en ledamot från styrelsen bör vara närvarande vid regionarbetsgruppens möten.
 Alla medlemmar i partidistriktet har närvarorätt på regionarbetsgruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.

§ 11 Allmänt om förtroendevalda

Alla interna uppdrag i partidistriktet har en mandatperiod på ett år, från årsstämma till årsstämma, om inte annat anges i tillägg till dessa stadgar.

Vid alla personval ska partidistriktet vägledas av partiets principer om jämn könsfördelning, mångfald, spridning av uppdrag och rotation. Distriktsstämman får besluta om bindande regler i dessa avseenden, i ett enskilt fall eller generellt.

Ingen som är anställd av partidistriktet eller politiskt tillsatt tjänsteman på landstings-/regionnivå inom partidistriktets verksamhetsområde får samtidigt inneha ett internt förtroendeuppdrag. Arvoderade förtroendevalda är inte att betrakta som anställda. Ingen får samtidigt vara mer än en av styrelseledamot, valberedare och revisor.


Tillägg

11.1 Könskvotering ska tillämpas vid val av distriktsstyrelse (minst 40 % av vardera juridiskt kön). Vice distriktsordförande bör ej vara av ordförandes kön.

11.2 De rotationsregler som enligt partistadgarna gäller för plats/uppdrag i organ i riksorganisationen gäller på motsvarande sätt för interna uppdrag.

11.3 De rotationsregler som enligt partistadgarna gäller för riksdagsledamöter gäller på motsvarande sätt för regionfullmäktigeledamöter.

11.4 Undantag från §11.3 kan (endast) medges då synnerliga skäl föreligger samt om minst tre fjärdedels majoritet av distriktsmötet ställer sig bakom ett sådant förslag. Till synnerliga skäl kan räknas kandidatbrist, att råd/gruppledare får stanna längre än tre mandatperioder i Regionfullmäktige om det behövs för att kunna fullfölja tre perioder som råd/gruppledare eller i syfte att åstadkomma en jämn könsfördelning.

§ 12 Beslut inom partidistriktet

Organ är beslutsmässiga om minst häften av de valda ledamöterna/ombuden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i dessa stadgar eller tillägg till dem. Vid lika röstetal görs ny votering. Om lika röstetal kvarstår bordläggs eller avförs frågan. Om beslut måste fattas har mötesordföranden utslagsröst, utom i personfrågor där lotten avgör. Om särskild utsedd mötesordförande saknar rösträtt avgörs även andra frågor av lotten.

Omröstningar sker alltid öppet utom i personfrågor, då sluten omröstning ska genomföras om det begärs av någon röstberättigad.

Distriktsstämman antar valordning som anger hur personval genomförs. Om så inte har skett gäller kongressens valordning.

Fullmaktsröstning och liknande får inte förekomma.


Tillägg

12.1 Beslut enligt § 7 får inte fattas om en majoritet av ombuden från de lokalavdelningar som berörs av beslutet motsätter sig det.

12.2 Vid personval får var och en rösta på högst det antal ledamöter som ska väljas till respektive organ.

§ 13 Medlemsomröstning

Distriktsstämman och distriktsstyrelsen får var för sig besluta att genomföra en allmän medlemsomröstning i en fråga, inklusive i personval. Distriktsstyrelsen ansvarar för att verkställa beslut om medlemsomröstning.

§ 14 Stadgeändring

Dessa normalstadgar kan endast ändras av kongressen på sätt som anges i partistadgarna.

Distriktsstämman får besluta om tillägg till dessa stadgar. Om inte annat anges i tillägg så fattas sådana beslut med två tredjedels majoritet på en årsstämma eller med enkel majoritet på två på varandra följande årsstämmor. Tillägg får inte strida mot dessa stadgar eller mot partistadgarna och ska anmälas till riksorganisationen för att vara gällande. Tillägg införs som underpunkter till den paragraf i normalstadgarna som de anknyter till, eller som nya paragrafer i slutet, om de inte anknyter till någon särskild befintlig paragraf.

§ 15 Upplösning

Partidistriktet kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på två på varandra följande årsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie årsstämma, och efter godkännande av partistyrelsen. I kallelsen ska anges särskilt att fråga om upplösning ska behandlas. Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar riksorganisationen.