Distriktsmöten

Höstens distriktsmöten 
Datum för höstens distriktsmöten är nu ändrade till lördagen den 21 oktober i Helsingborg, heldagsmöte, och söndagen den 10 december då det blir Valkonferens i Kristianstad. 

Nominering till regionlistor.
Nominera dig eller någon annan till 2018 års regionlista för valkretsarna S
Mellankretsen, Nordostkretsen, Nordvästkretsen, Sydostkretsen och Sydvästkretsen II. Möjlighet att nominera dig eller någon annan till valkrets Malmö kommun görs i ett separat formulär.
Sista nomineringsdag är 30 november 2017.
För att lämna din nominering fyller du i formuläret som du hittar här.
Har du inte möjlighet att fylla i formuläret går det också att skicka nomineringen med post till Miljöpartiet de gröna i Skåne, Box 1244, 221 05 Lund.
Beslut om Skånes regionslistor fattas på en valkonferensen den 11 februari 2018. Valberedningen presenterar sitt förslag senast två veckor innan mötet.
Har du frågor gällande nominering eller kandidatur? Kontakta Valberedningen på vb.val.skane@mp.se 
FAKTA OM DISTRIKTSMÖTEN
Distriktsmötet (tidigare regionmötet) är högsta beslutande organ i Miljöpartiet i Skåne. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt och alla medlemmar har rätt att väcka frågor till distriktsmötet. Distriktsmöten hålls minst 2 gånger per år. Kallelse skickas ut till medlemmarna tre veckor  innan mötet äger rum. Samtliga lokalavdelningar i Skåne har ombud med rösträtt. Antalet ombud baseras på hur många medlemmar avdelningen har vid föregående årsskifte. 

Under våren, senast den siste mars, hålls årsmöte. Då väljs ordförande, vice ordförande, styrelse, valberedning, revisorer och jämställdhetsambassadörer. Höstens distriktsmöte fastställer budget och verksamhetsplan för det kommande året. När det finns behov av att t ex fatta beslut i valärenden eller andra frågor som distriktsmötet behöver avgöra kan Styrelsen/Styrelsens arbetsutskott ta beslut om ytterligare möten under året. Inför val fastställs riksdags- och regionvalslistor av distriktsmötet.

Comments